Snowy sunrise, courtesy of Shelley Bravido.

Snowy sunrise, courtesy of Shelley Bravido.